web analytics

ΕducationGR |

Σεμινάρια, σπουδές, υποτροφίες κ.α.

Stage για άτομα με αναπηρίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης για άτομα με αναπηρίες στη Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί μέτρο θετικής ενέργειας, όπως περιγράφεται στο άρθρο 4 του Οδηγού Ορθής Πρακτικής για την Απασχόληση των Ατόμων με Αναπηρίες.

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει σε έναν αριθμό ατόμων με αναπηρίες μια εποικοδομητική εργασιακή εμπειρία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παρέχοντάς τους την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τις δραστηριότητές του. Το πρόγραμμα προσφέρει αμειβόμενες περιόδους πρακτικής άσκησης διάρκειας πέντε μηνών σε υποψήφιους με αναπηρίες και λειτουργεί επιπλέον των άλλων κατηγοριών πρακτικής άσκησης και επισκέψεων μελέτης στη Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εξαιρούμενο από το άρθρο 18 των Εσωτερικών Διατάξεων σχετικά με τις Περιόδους Πρακτικής Άσκησης και τις Επισκέψεις Μελέτης στη Γενική Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προσφέρει σε υποψήφιους χωρίς πτυχίο πανεπιστημίου τους ίδιους όρους με αυτούς που προσφέρονται στους άλλους αμειβόμενους ασκούμενους.

Στην ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας απαιτείται από τους υποψήφιους να συμπληρώσουν το τμήμα “Αναπηρία” (περιγραφή της αναπηρίας και ειδικές ανάγκες εντός και εκτός του χώρου εργασίας), το οποίο χρησιμοποιείται ως βάση για την πραγματοποίηση των ειδικών προσαρμογών για την πρόσβασή τους. Εάν οι πληροφορίες σχετικά με τις ειδικές ανάγκες πρόσβασης που παρέχονται από τον υποψήφιο δεν είναι αρκούντως ουσιαστικές και ακριβείς, τούτο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα αυτές οι λογικές προσαρμογές να καθυστερήσουν. Στη χειρότερη περίπτωση, εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορέσει να προσφέρει στους ασκούμενους κάποια προσωρινή λύση, τούτο μπορεί να οδηγήσει σε προσωρινή ή οριστική διακοπή της περιόδου πρακτικής για λειτουργικούς λόγους επιτακτικής ανάγκης, όπως προβλέπεται από το Άρθρο 9 των Εσωτερικών Διατάξεων.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρέχει στους ασκουμένους πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες προσβάσιμων κατοικιών και μεταφορών με διευκολύνσεις για αναπήρους αλλά δεν εξασφαλίζει τις προσαρμογές που απαιτούνται για την προσβασιμότητα. Οι ασκούμενοι έχουν την κύρια ευθύνη για εξεύρεση στέγης, υπογραφή του μισθώματος και πληρωμή της εγγύησης. Μπορεί να χορηγηθεί επίδομα αναπηρίας που συμβάλλει στην κάλυψη του επιπλέον κόστους που συνδέεται με την προσβάσιμη κατοικία και μεταφορές και την αρωγή των αναπήρων. Ουδεμία πρόσθετη πληρωμή καταβάλλεται στην περίπτωση που τα έξοδα αυτά υπερβαίνουν την υποτροφία και το επίδομα αναπηρίας.

Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα προσεγγίσει μεγάλο αριθμό δυνητικών υποψήφιων ασκούμενων σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες.

Οι αιτούντες πρέπει να έχουν την ιθαγένεια ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μιας υποψήφιας προς ένταξη χώρας, να είναι ηλικίας 18 ετών κατά την έναρξη της πρακτικής άσκησης, να έχουν άριστη γνώση μιας από τις επίσημες γλώσσες των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και επαρκή γνώση μιας άλλης από τις γλώσσες αυτές, να μην έχουν μετάσχει σε άλλη αμειβόμενη περίοδο πρακτικής άσκησης και να μην έχουν απασχοληθεί επ’ αμοιβή για διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων συνεχών εβδομάδων σε κάποιο θεσμικό όργανο ή σε κάποιο βουλευτή ή πολιτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να είναι σε θέση να πιστοποιήσουν ότι πάσχουν από κάποια αναπηρία (ιατρικό πιστοποιητικό ή κάρτα / πιστοποιητικό αναπηρίας που έχει εκδοθεί από εθνική αρχή).

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο μέσω της ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφιότητας για περίοδο πρακτικής άσκησης για άτομα με αναπηρίες. Οι υποψήφιοι θα επιλέγονται κατόπιν αξιολόγησης των γενικών προσόντων και δεξιοτήτων των αιτούντων και εφόσον το προφίλ των αιτούντων ανταποκρίνεται στις διαθέσιμες θέσεις πρακτικής άσκησης. Η αξιολόγηση θα βασίζεται στις πληροφορίες που περιέχονται στην αίτηση. Όταν οι υποψήφιοι είναι ισότιμοι, θα επιδιώκεται η ισόρροπη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών, καθώς και η ισόρροπη κατανομή μεταξύ περιοχών προέλευσης, στον βαθμό που το επιτρέπει ο περιορισμένος αριθμός των διαθέσιμων θέσεων πρακτικής άσκησης.

Οι υποψήφιοι που γίνονται δεκτοί για πρακτική άσκηση στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού θα λαμβάνουν μηνιαίο επίδομα ύψους 1.130,56 ευρώ (2008), εάν η πρακτική άσκηση γίνει στις Βρυξέλλες ή το Λουξεμβούργο. Εάν γίνει σε Γραφεία Πληροφοριών στα κράτη μέλη, το ποσό αυτό προσαρμόζεται ανάλογα με το κόστος ζωής στο αντίστοιχο κράτος. Τα πρόσθετα έξοδα των ασκουμένων που συνδέονται άμεσα με την αναπηρία είναι δυνατόν να καλύπτονται μέχρι ποσού ίσου με το 50% της μηνιαίας υποτροφίας, σύμφωνα με το άρθρο 20, παράγραφος 8 των Εσωτερικών Διατάξεων.

Οι ασκούμενοι, οι επόπτες, και οι αρμόδιες υπηρεσίες θα καλούνται να αξιολογήσουν την εμπειρία τους, προκειμένου να εντοπίζονται πιθανές ανάγκες αλλαγών ή βελτιώσεων στο πρόγραμμα. Η εφαρμογή του προγράμματος θα παρακολουθείται και στο τέλος κάθε περιόδου πρακτικής άσκησης θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση από τη Μονάδα Ισότητας Ευκαιριών και Διαφορετικότητας.

Πηγή: http://www.diorismos.gr

 

Show More